Διαγωνισμός για τη «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Δημοτικών Ακινήτων»

Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και ο τόπος της παροχής ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ σε οποιοδήποτε ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ»

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ σε οποιοδήποτε ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο,σε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Άντληση- Εκκένωση Δεξαμενής Λυμάτων σε οποιοδήποτε ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ»

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την υπηρεσία: «Άντληση- Εκκένωση Δεξαμενής Λυμάτων σε οποιοδήποτε ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και συντήρηση τάφων Δημοτικών Κοιμητηρίων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την : Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και συντήρηση τάφων τριετούς χρήσης, και οστεοφύλαξης   Δημοτικών Κοιμητηρίων, συνολικού προϋπολογισμού 36.152,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Προμήθεια στολών εργασίας για τις ανάγκες του προσωπικού των Δημοτικών Κοιμητηρίων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια στολών εργασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Συλλογή προσφορών για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δημοτικών Κοιμητηρίων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (απορρυπαντικά πλύσης οστών & απολυμαντικών) για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια ηλεκτροσυγκόλλησης, ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, γωνιακού λειαντήρα μαρμάρων και παλετοφόρου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια μιας ηλεκτροσυγκόλλησης, ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, ενός γωνιακού λειαντήρα μαρμάρων και ενός παλετοφόρου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης Επιστολικής Αλληλογραφίας & Υπηρεσιών ταχυμεταφορών από και προς των Δήμο

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών     ταχυμεταφορών   από και προς των Δήμο  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου

Ο Δήμος Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, την προμήθεια κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου και περσίδων εξαερισμού για την ψύξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που θα εγκατασταθούν εντός αυτών και κατασκευή πλαισίων από γαλβανιζέ μέταλλο για την στήριξή τους επί των υφιστάμενων εσοχών  στη στοά του μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ, σύμφωνα με προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης που έχει εκπονηθεί.

Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού του 10ου Νηπιαγωγείου επί της οδού Μελιδωνίου

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 28-09-2017 ημέρα Πέμπτη και από    ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για το 2ο υποέργο της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου», με κωδικό ΟΠΣ 5000475, προϋπολογισμού 30.918,51 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, του ενάριθμου (2016ΕΠ00210037) της σχετικής ΣΑΕΠ (0021).

Προμήθεια εδεσμάτων-ροφημάτων για τις ανάγκες ημερίδας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια εδεσμάτων-ροφημάτων για τις ανάγκες της ημερίδας που διοργανώνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμοί για την εκμίσθωση των κυλικείων του 12ου και του Δημοτικού Σχολείου Δαφνών

1. To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Κράπης 4, Πόρος, 71307, Ηράκλειο)

2. To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Δαφνών (Δαφνές Τ.Κ.70011, Ηράκλειο)

Προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000 fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος» με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) οδών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) οδών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου» προϋπολογισμού 59.854,80 ευρώ  με το Φ.Π.Α 24%.

Διακήρυξη διαγωνισμού τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS του δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την εγκατάσταση στα σημεία είσπραξης των εσόδων του Δήμου Ηρακλείου τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Υπηρεσία ασφάλισης Οχημάτων Μηχανημάτων Αυτοκινήτων Μοτοποδηλάτων ιδιοκτησίας του Δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000, fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό   Ανοικτό  Δημόσιο διαγωνισμό  για την  Υπηρεσία ασφάλισης  Οχημάτων Μηχανημάτων Αυτοκινήτων Μοτοποδηλάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου               

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι 183.000,00 € για δύο χρόνια (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Αναβολή προμήθειας υλικού συστημάτων ασφαλείας στο χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου

Ανακοινώνουμε την αναβολή της προμήθειας «Προμήθεια υλικού για την επέκταση των Συστημάτων Ασφαλείας στο χώρο στάθμευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης.», προκειμένου να ενσωματωθεί στην προμήθεια και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κλειστού συστήματος καμερών με τα υλικά που την συνοδεύουν.

Προμήθεια «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 45/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής για την προμήθεια «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου».

Πρόσκληση για την προμήθεια «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων», για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . συνολικού ενδεικτικού κόστους 5750,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ' ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ », με προϋπολογισμό 3.568.780,49€.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.