Προμήθεια «’Έπιπλα για ΚΕΠΑ» του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «’Έπιπλα για ΚΕΠΑ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για τη συντήρηση των μηχανημάτων του τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για τη συντήρηση των μηχανημάτων του τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια έξι (6) μουσικών οργάνων και ανταλλακτικών για τη φιλαρμονική

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια έξι (6) μουσικών οργάνων και ανταλλακτικών για τη φιλαρμονική και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Διαγωνισμός: Διαμονή - Διατροφή για την εκδήλωση «ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΩΝ 2017».

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 3/7/2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00, στο Πρωτόκολλο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Διεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4.

Πληροφορίες δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2810. 300.100 – 300.090, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. για Προμήθεια αθλητικών T-SHIRT

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθεια αθλητικών T-SHIRT (μακό μπλουζάκια χωρίς γιακά λευκά & χρωματιστά), ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 για τις δραστηριότητες του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υλικών επέκτασης των Συστημάτων Ασφαλείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υλικών για την επέκταση των Συστημάτων Ασφαλείας στο Πράσινο και στο Κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου.

Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.) της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

 

Αξιότιμοι  κυρίες / κύριοι,
Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας για «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.)»,  όπως παρουσιάζεται στην αναλυτική διακήρυξη και στο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

Αξιότιμοι  κυρίες / κύριοι,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας για «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.)»,  όπως παρουσιάζεται στην αναλυτική διακήρυξη και στο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκμίσθωση του κυλικείου του 11ου Δ.Σ. Ηρακλείου

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου
(Πλατεία Μηνά Γεωργιάδου, 71307, Ηράκλειο).

Προμήθεια χρωμάτων - μικροϋλικών & εργαλείων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ – ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Ν)», συνολικού κόστους 18.339,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανακοίνωση αναβολής προμήθειας για «αγορά φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου tablet»

Ανακοινώνουμε την αναβολή των προμηθειών, «αγορά φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου tablet», και την «αγορά φορητού υπολογιστή (laptop)» της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. λόγω τυπογραφικού λάθους - σφάλματος στη συγγραφή υποχρεώσεων μέχρι την διόρθωση των παραπάνω σφαλμάτων.

Προμήθεια κυλίνδρων των κλειδαριών ασφαλείας των μηχανισμών των εξωτερικών θυρών

Ο Δήμος Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, την προμήθεια κυλίνδρων των κλειδαριών ασφαλείας των μηχανισμών των εξωτερικών θυρών που θα συνοδεύονται και με κλειδί MASTER και την εργασία αντικατάστασης τους στο κτίριο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α-840 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, σύμφωνα με την 346/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια και εργασία αυτής μέχρι την Παρασκευή 23/06/2017.

Προμήθεια ενεργών ηχείων και τρίποδων ανάρτησης τους, για την ακουστική κάλυψη αιθουσών

Ο Δήμος Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, την προμήθεια ενεργών ηχείων και τρίποδων ανάρτησης τους, για την ακουστική κάλυψη αιθουσών και γενικά χώρων που δεν έχουν την κατάλληλη ηχητική υποδομή για την πραγματοποίηση εγκαινίων, παρουσιάσεων, χαιρετισμών και λοιπών εκδηλώσεων.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α-1034 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, σύμφωνα με την 505/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια και εργασία αυτής μέχρι την Παρασκευή 23/06/2017.

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ι ΚΕΠΑ και του ΚΕΠΑ: παράρτημα ΚΒ’ ΜΗΤΕΡΑ

Το Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ επαναδιακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ του Ι ΚΕΠΑ και του ΚΕΠΑ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΒ’ ΜΗΤΕΡΑ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων ΔΣ της ΔΕΠΑΝΑΛ

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, κατόπιν συλλογής προσφορών, για: «Υπηρεσία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», συνολικού ενδεικτικού κόστους 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΔΕΠΑΝΑΛ για προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ ALL IN ONE DESKTOP, της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», «ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (LAPTOP), της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», «ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΥΠΟΥ TABLET , της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», «ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΤΟΥ PARKING, της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Διαγωνισμός Κεφαλαιακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813-409000 fax 2810- 229207 Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «Κεφαλαιακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών - Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου».

Διαγωνισμοί για την εκμίσθωση των κυλικείων του 10ου και του 37ου Δημοτικού Σχολείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει δύο νέους Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των κυλικείων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και  του 37ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

Προμήθεια γραφείων, καθισμάτων, ερμαρίων, εδράνων, ειδών γραφείου Βικελαίας Βιβλιοθήκης

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202,  τηλ. 2813409000, fax 2813409090 προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του άρθρου 27 του N.4412/16 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γραφείων, καθισμάτων εργασίας και συνεδρίων, ερμαρίων, έδρανα αναγνωστηρίου - συνεδρίου και λοιπών ειδών γραφείου για τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη» με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών.

Πρόσκληση για την προμήθεια «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων», για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . συνολικού ενδεικτικού κόστους 5750,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ' ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ », με προϋπολογισμό 3.568.780,49€.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.