Προμήθεια επίπλων για το Γραφείο Ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης

«Προμήθεια επίπλων για το Γραφείο Ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο», στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο», (κωδικό ΟΠΣΑΑ 180788), στο Τ.Π. Άξονα 4 της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ προϋπολογισμού 12.896,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στις 26 Μαίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.