Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης

Το ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την με αριθμό 149/04-04-2017 Θέμα 2 Απόφαση της Συνέλευσης του, διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με αριθμό διακήρυξης 1935/Φ70/21-04-2017, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01/08/2017 έως 31/01/2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 45.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 05/05/2017 και ώρα 12:00 π.μ. στα Γραφεία της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.